Visie & Missie

Missie

Die missie van die Hoër Tegniese Skool Drostdy is om elke leerder in sy totaliteit tot verantwoordelike, Christelik-gefundeerde volwassenheid te lei.

Visie

Leerders

Gelukkige, goed opgevoede leerders met ‘n gebalanseerde lewensuitkyk wat met kennis en vaardighede toegerus is om op gelyke vlak met ander jong volwassenes die wêreld te betree.

Opvoeders

‘n Positiewe, toegewyde en professionele personeel wat vir al die leerders en vir mekaar omgee en deur wie se doelgerigte en aanpasbare onderrig en opvoeding die leerders tot hulle volle potensiaal ontwikkel.

Koshuise

Skep van ordelike, huislike omgewing waarbinne leerders tuis voel en geleentheid gebied word om, nie net akademies en fisies nie, maar ook geestelik en sosiaal ten volle te ontwikkel.

Fisiese geriewe en fasiliteite

Skep van ‘n veilige, stimulerende leeromgewing en die instandhouding van geriewe en fasiliteite om relevante onderrig en opvoeding van leerders te optimaliseer.

Ondersteunende personeel

Effektiewe administratiewe en finansiële bestuur van beskikbare bronne ten einde maksimale geleenthede te bied vir die suksesvolle aanbieding van opvoedkundige programme binne en buite die klaskamer.

HTS Advert demo