Home » Oudskoliere

Oudskoliere

Oudskolierevereniging
Die oudskolierevereniging bestaan al ‘n geruime tyd met twee hoofdoelwitte: om die bande van skoolvriendskappe te hernu en te versterk, en om die skool met woord en daad en gesindheid by te staan. Die visie van die oudskolierevereniging moet wees om te veg vir die voortbestaan van die karakter, tradisies, kultuur en taal van HTS Drostdy. “Drostdy is ‘n belewenis!”

Wie is oudskoliere?
Oudskoliere is daardie persone wat HTS Drostdy met opleiding, vaardigheid, kennis en ondervinding verlaat, wat tog die hoofdoel van ons skool is, en hopelik dan by die oudskolierevereniging aansluit.

Oudskoliere is die belangrikste produk van ons skool. Hul betrokkenheid by die buitewêreld is ‘n vergestalting van die vaardighede wat hulle op skool bekom het. Hulle beklemtoon die skool se profiel.

Oudskoliere vergestalt die skool se rekord, reputasie en uitmuntendheid. Dus is oudskoliere die sigbaarmaking van die skool se waardes, etos en dienslewering aan die gemeenskap.

Hoekom het HTS Drostdy sy oudskoliere nodig?
Oudskoliere is nodig om die oud-Donkies se belangstelling in en verbintenis met die skool se aktiwiteite aan te wakker en uit te bou.

Oudskoliere se diverse agtergronde, beroeps- en sosiale affiliasies en kennis plaas oudskoliere in ‘n goeie posisie om tot die skool en sy verskeie aktiwiteite by te dra.

Menige oudskoliere gee van hul tyd, geld of kennis om beter geleenthede en vrugbare ondervindings vir die toekomstige generasies te verseker en dus word ‘n nalatenskap gevestig. Dus om ‘n wedersydse ondersteuningsnetwerk en “kultuur van terugploeg” te bewerkstellig.

Dit is die doelwitte van ‘n skoolreünie
Tradisioneel het so ‘n geleentheid, asook die stigting van ‘n oud-leerlingbond, twee doelwitte. Die een is om ‘n netwerk te skep wat moontlik jou loopbaan kan bevorder. Dié doelwit is waarskynlik vir mense van ons ouderdom nie meer ter sake nie.
Maar die tweede doelwit is ingestel op die inrigting. In die Britse onderwysstelsel is die Old Boys’ Union ‘n uiters belangrike komponent van ‘n suksesvolle skool. Ons in Suid-Afrika het laat besef hoe waardevol die ondersteuning van so ‘n groep mense is. Maar ons weet dit nou, en Jan van Riebeeck is druk besig om al sy oudleerders te aktiveer. Dit is ‘n manier om terug te gee waar jy ontvang het. En die paar skole wat nog in Afrikaans onderrig, verdien juis hul oudleerders se daadwerklike bystand. Ons wat vir die taal omgee, en wat weet hoe belangrik moedertaalonderrig in beginsel is, moet nou inspring en help.
Ja, ons gaan maar seker ná 55 jaar oud en verrinneweerd lyk. Maar ek het pas ‘n inspirerende geleentheid by JvR meegemaak. Daar ontmoet ek toe weer ons oudonderwyser van Engels in matriek, mnr. George Steltzner.
Goed in die 90’s en onvas op die bene, maar klokhelder kop. As ek so kan oud word, sien ek kans vir nog heelparty jare.

Marié (Blignault) Heese
Stilbaai

Reünies
Die hoofseuns (en/of leiergroep) van ‘n jaargroep reël gewoonlik ‘n reünie. Elke jaar reël die 10-, 20- en 40- jaar-groepe baie geslaagde saamtrekke. Kontak ons gerus vir hulp in die verband.